Reprografia

La biblioteca disposa del servei de reprografia.

Destinatari: Tothom

Utilitat: Ampliar aquest servei al poble, ja que només el té l'Ajuntament als matins.

Normes: No es faran més de 50 fotocòpies per persona. Cada fotocòpia val 20 cèntims.