Wifi

La biblioteca té el servei de Wifi i així els usuaris poden emprar el seu ordinador amb conexió Internet.

Destinataris: Tots els usuaris.

Utilitat: Poder utilitzar l'ordinador propi dins la biblioteca amb conexió a Internet.

Normes: Comportament adient dins la biblioteca.